U-VAN™
Amino resin

Grades and physical properties

Butylated urea resin

Butylated urea resin

n-Butylated melamine resin

n-Butylated melamine resin

Butylated urea melamine resin

Butylated urea melamine resin

iso-Butyl melamine resin

iso-Butyl melamine resin

Specialized modified resin

Specialized modified resin